ฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลราคายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล


Date : 6 พ.ย. 2562


1. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ส่วนกลาง) ระบบฐานข้อมูลราคายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 21203 ชั้น 12 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003