ระบบการแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และ จัดทำบัญชีคุมสินค้า


Date : 29 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563


1. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ส่วนกลาง) ระบบการแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และ จัดทำบัญชีคุมสินค้า
วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
2. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลาง) ระบบการแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และ จัดทำบัญชีคุมสินค้า
วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003