ฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค


Date : 15 ส.ค. 2556 - 6 ก.ย. 2556


1. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคใต้) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT จังหวัดภูเก็ต
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 - วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556

2. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556

3. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคเหนือ) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556

4. ฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตรผู้ใช้งานระบบ (ภาคกลาง) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ณ วิทยาลัยบางละมุงอินเตอร์เทค จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 - วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556

GROW UP TECH CO., LTD. | WEB BASED APPLICATION AND SOFTWARE CUSTOMIZATION

copyrights@growuptech | since 2003